YOU SO F PRECIOUS WHEN YOU SMILE – Doki Doki Literature Club OST – JUST MONIKA


You so Fuckin Precious When you Smile~! Hit it from the back and Drive you Wild~ Girl I lose my self up in those E̸̶ye͟ś҉ Eyes~ !̷͡҉̀͡?̢҉́͢͢!̧̢̀̕͝?̸̀͘?͏҉̧!̸̀͠ E̓ͨ́ͤ͢y͂̊͜ĕs. s̴̨͞e̶͠y̨͘͢͝E͏̸ ṣ̸̨̻̫͓̆̿̄ͥ̍̾ͥ͊̀͘ę̴̢̗̱͚̎͂̿̈́̀̈́̎̈́͆̈́̍̎ͫͩy̫͖̫̻͚̦͖͔̘̻̥̻̳̥ͥ̋͑͟͝Ê̸̷̛͚̲͉̣̩͓̣̞̮̩̖̺͖̺͇̯̤̹̤̄ͨ͛̎̐ͫ͐̀ ś̢̜̻̯͎̣̅ͮ̌̓ͮ̋͛̕͡͠ę̹͓̜̺̝̦̰͚̞̺̜̪̗̱̺̫̙̤̇ͤ̈́̐̋̌͋ͤ͋ͣ̀̿ͫ̃̍̀̊͢͝ͅy̑̍ͨͨͦ̑͗̎̈́͗̂͛̑̅ͨ̆ͫ͗͘͡͏̠̫͈̙̣̻̳̜̤̭̱̥̣̳̳͞ͅͅĘ̰̱̟̲͈̫̓ͨ̏̔ͥ͛̽̕͝ s͍̙̠̤̱̮̮̻̭͓̥̤̪͎̲͙̪̜̍̔͂ͪ̂̆̆ͧ̑́̔͟͝͞ẹ̵̴̪͚͔͕͇͎̣͔ͭͭ̎̂͐ͧ̑̒ͣͫ͐̊̃͛ͤͫ͐ͅÿ́͆̈́͛̌ͯͭ͟͠͏̨̛̥̮̫̘͎̳̫̲̩̘Ḗ̙̬̳͙̮̩͍͓ͫ̌̓ͣͦ͑ͤ͗̎̇̎͑̌͡ I just.. Had to leT͞ ̷Ỳ̶̀O̴̵U̵ K̷̩̫̰̺̺̦̘͔̲̭͎̈͒̾̏̐̓̒ͪ͊̔͌͑͑ͮ͗ͤ̆̚̕͡ͅN̸ͦ̊ͯ̃ͣ̒̓̓ͣͤ̎ͪͣͣ͒̈́̚̚҉̷̲̯͙͓̯͜O̹͓̪̯͖̣̜̠͕̟͗̓̈́̔ͫ̚͘͝͞Ǫ̷̬̻̯̜̦̰͙̮̠̦̘̘̻́ͪ̽͒ͦ̅Ơ̮̲͉̤̟̪̺͚̤̘͇̫̝̬̖̼͚ͨ̌́̉̆̅͒ͦͥͅo̢ͮͩ̈́ͤ̔̋ͯ̉͊͗̎ͦ̒͋̿ͨͨ̔̕͜҉̻̜̝͓͍̫̮̮̞̼̮̲̲͔͈ͅ MINE~! M̢͝I͏͝͝NĘ̸͢~!

100 thoughts on “YOU SO F PRECIOUS WHEN YOU SMILE – Doki Doki Literature Club OST – JUST MONIKA

 1. THIS IS SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO I don't know

 2. Monika you ruin the song! Let me hear her do this one more time! Don't make me speak Spanish on her XD

 3. eyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyeseyes

 4. Me and my friends…
  Sayori:Pudding_chan
  Yuri:Sad_Cookie
  Natsuki:Milka tea
  Monika: So me
  MC:Crush (now bf)
  (Sorry if u don't know them.. But they are my rivals {Good thing my Hunny bunny chose me on the other girls UwU})

 5. Hey! In the video https://youtu.be/u78ebk1GQCY at 9:34 am they added this animation!

 6. 0:06 SWEET SISTER SADISTIC SURPRISE SERVICE
  0:13 She hit her on the back and drove her wild
  0:21 My, what very dark eyes you have

 7. When tu amiga está hablando con tu crush y "dice enséñame una sonrisa:3"

  Tu: 0:05 quítate prra

  Otra chica hablando con tu crush

  Tu 0:13 jodete pvta

  Tu mejor amiga esta en la puerta de tu crush

  Tu: 0:21 (magia de Harry Potter:v)que haces aquí he???

 8. Audio quality gets better he says smile

  Mention if you lower someone voice pitch while they're singing when they're white as well they sound black

 9. Quien se dio cuenta que en el momento en el que parece que el sistema falla aparece un dibuja con sayori ahorcada diciendo pensamientos falices tres veces :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *