The Book of LeviticusLibri i Levitikut. E dimë që po e shmangnit, sepse është i ҫuditshëm. Le ta rregullojmë pak. Kujtoni se historia e Biblës filloi me njerëzit në prani të Perëndisë, por ata u dëbuan për shkak të rebelimit të tyre. Sidoqoftë, Perëndia dëshiron që të jetë në një marrëdhënie me ne, kështu që Ai zgjedh një familje, të cilën do ta përdorë për ta kthyer botën përsëri në praninë e Tij. Timi: Dhe kështu, prania e Perëndisë vjen për të banuar në një tendë në mes të Izraelit… Gjoni: … dhe është e mrekullueshme. Por, prania e Perëndisë krijon një problem, sepse është aq e fortë sa që Moisiu nuk mund të futet brenda dhe priftërinjtë e tjerë, që hyjnë në mënyrë të padenjë… vdesin. Prit pak. Nëse prania e Perëndisë është e mirë, si u bë papritmas e rrezikshme për njerëzit? Mendoni për të në këtë mënyrë: Prania e Perëndisë është si dielli – është fuqi dhe mirësi e pastër. Dhe kur diҫka e vdekshme dhe e korruptuar i afrohet një fuqie të tillë, atëherë shkatërrohet. Kështu që fjala "shenjtëri" përdoret tek Levitiku për të përshkruar praninë e pastër dhe të fuqishme të Perëndisë, që ashtu si dielli është e mirë dhe e rrezikshme. Pra, qëllimi i Levitikut është që të tregojë sesi izraelitët e korruptuar, mund të jetojnë afër mirësisë së Perëndisë, pa u shkatërruar. Në libër ekzistojnë tri mënyra që tregojnë se si do të zgjidhet kjo ҫështje që do t'ju duken të ҫuditshme, por thjesht qëndroni me ne. Gjoni: E para është ritet, e dyta, idea e priftërisë, dhe e treta janë disa ligje të pastërtisë. Timi: Libri është i ndarë në shtatë pjesë; secila zgjidhje hulumtohet në dy pjesë të librit. Ritet janë këtu. Priftërinjtë janë këtu. Dhe ligjet e Pastërtisë e kanë vendin këtu. Gjoni: Zgjidhja e parë, ritet, përfshijnë shumë flijime kafshësh. Kështu, Levitiku fillon me udhëzime të hollësishme se si duhet të bëhen këto flijime. Disa janë mënyra për t'i thënë Perëndisë "Faleminderit" dhe disa janë mënyra për t'i thënë thjesht "Më fal". Tim: Dhe këtu në fund të librit janë edhe disa rite për mbajtjen e ditëve dhe festivaleve të shenjta; të gjitha këto janë festa që ritregojnë një pjesë të historisë se si Perëndia e shpëtoi Izraelin dhe e ndau mënjanë nga kombet tjera. Gjoni: Zgjidhja e dytë ndaj problemit të shenjtërisë ka të bëjë me priftërinjtë. Siҫ e shihni, të qenit drejtpërdrejt në praninë e Perëndisë është shumë e rrezikshme, prandaj Ai cakton priftërinj si përfaqësues të veҫantë të Tij, të cilët mund të hyjnë në praninë e Tij për të tjerët. Timi: Kështu, në këtë pjesë na jepet një histori për mënyrën se si janë caktuar priftërinjtë në detyrën priftërore. Pjesa tjetër shpjegon serinë e standardeve më të larta me anë të të cilave duhet të jetojnë priftërinjtë, për shkak se ata punojnë shumë afër pranisë së Perëndisë. Gjoni: Zgjidhja e tretë në këtë libër ka të bëjë me Ligjet e Pastërtisë, që është dhe gjëja më e vështirë për t'u kuptuar. P.sh. në këtë pjesë ne jemi shumë të shqetësuar për ta ditur nëse jeni "i larë" apo "i palarë". Tim: Ose një mënyrë tjetër të thëni është të qenit "i pastër" dhe "i papastër". Këtu duhet të dimë dhe të kuptojmë këtë gjë: kur jeni i pastër, mund t'i afroheni pranisë së Perëndisë, kur jeni i papastër nuk mund t'i afroheni. Për këtë arsye ishte shumë e rëndësishme për izraelitët, që ta dinin se në ҫfarë gjendje ndodheshin në ҫdo kohë. Gjoni: Gjëja e parë që na jepet është një listë e kafshëve të pastra dhe të papastra. Timi: Po, kjo listë e kafshëve është e ndarë sipas vendit ku ato jetojnë: pra, në tokë në det dhe në ajër. Dhe teksti nuk është i qartë se përse disa kafshë të caktuara janë të papastra, ose pse prekja, apo të ngrënit e disa kafshëve të bën të papastër. Sidoqoftë, ajo që është e qartë, është se shmangia e këtyre kafshëve do ta ndajë mënjanë Izraelin dhe do t'iu kujtojë atyre se shenjtëria e Perëndisë duhet të ndikojë ҫdo pjesë të jetëve të tyre, duke përfshirë edhe atë që hanë. Gjoni: Pas ligjeve të ushqimit jepen shumë rregulla të rëndomta për gjëra si sëmundjet e lëkurës, prekja e trupave të vdekur, ҫfarë të bësh me lëngjet e trupit… Timi: …Por nuk janë të rëndomta. Të gjitha këto janë gjëra që izraelitët i kanë lidhur me jetën dhe vdekjen, të cilat janë të shenjta, sepse Perëndia është autori i jetës. Gjoni: Në rregull. Por thjesht kontakti me këto kafshë të bën të papastër? Timi: Po, por duhet të kemi parasysh se nuk është gabim ose mëkat të jesh ritualisht i papastër – thjesht pret disa ditë, lahesh, ofron një flijim dhe bëhesh sërish i pastër. Ajo që është e papranueshme është të hysh në praninë e Perëndisë kur je i papastër. Gjoni: Ka edhe ligje të tjera të pastërtisë në këtë pjesë. Timi: Po, këto ligje fokusohen në sjelljet morale të Izraelit. Pra këto janë ligje për drejtësinë shoqërore, marrëdhëniet e shëndetshme, të paturit integritet seksual. Të jetuarit sipas këtyre ligjeve do ta bëjë Izraelin një popull moralisht të pastër, i cili mund të jetojë afër pranisë së Perëndisë. Gjoni: Këto janë tri zgjidhjet. Ju me siguri që e keni vërejtur se ato e rrethojnë vetë qendrën e këtij libri. dhe pikërisht këtu gjendet një rit shumë i rëndësishëm, që quhet Dita e Shlyerjes së Mëkateve. Timi: Po, Izraeli është fis i madh tani, dhe mundësitë janë që njerëzit po bëjnë shumë mëkate, të cilët kalojnë pa u vënë re dhe pa u zgjidhur. Kështu që, një herë në vit, priftërinjtë i merrnin dy cjep, dhe një nga cjeptë e therrej dhe gjaku i tij sillej në praninë e Perëndisë. Dhe ky gjak, në mënyrë simbolike mbulon, ose bën shlyerjen e mëkatit të Izraelit. Gjoni: Po, kjo është pak e ҫuditshme… Timi: Kuptimi i këtij flijimi shpjegohet në kapitullin pasardhës, ku Perëndia thotë se jeta e një krijese është në gjakun e saj, prandaj jeta e cjapit ofrohet si zëvendësim, duke marrë dënimin e Perëndisë për mëkatin e Izraelit, në mënyrë që njerëzit të mos dënohen. Gjoni: Na mbetet cjapi i dytë. Timi: Po, prifti i vendos duart e tij mbi të dhe pastaj i rrëfen të gjitha mëkatet e Izraelit; është sikur po i vendos mëkatet mbi cjapin. Dhe pastaj cjapi dëbohet në shkretëtirë përgjithmonë. Quhet Cjapi Fajshlyes. Gjoni: Po, e kam dëgjuar atë fjalë edhe më përpara. Timi: Po, kjo është një pamje vërtet e fuqishme e asaj se si Perëndia në mënyrë të hirshme po e heq mëkatin e Izraelit. Gjon: Por të jemi të sinqertë, flijimet në përgjithësi duken shumë barbare. Timi: Sidoqoftë, duhet të keni parasysh se në botën e lashtë flijimet kanë qenë mënyra kryesore e blerjes së favorit prej perëndive. Por problemi ishte se po të njëjtët perëndi kanë qenë të paparashikueshëm. Janë aq të paqëndrueshëm, sa që kurrë nuk i dihet nëse do t'ju injorojnë apo do të kthehen tek ju. Pra, në këtë sfond kulturor e shohim Perëndinë e Izraelit krejt ndryshe. Ai zemërohet për korrupsionin njerëzor, por nuk është kurrë i paarsyeshëm. Dhe Ai e do popullin, kështu që Ai ofron këtë mënyrë të qartë për Izraelin, që ata ta dinë me siguri se janë të falur dhe se pavarësisht korrupsionit të tyre, mund të jetojnë të sigurtë në prani të Tij. Kjo e bën librin e Levitikut një deklaratë revolucionare të asaj kohe. Gjon: Ky pra është Levitiku. Por, Izraeli është akoma në Malin Sinai në mes të shkretëtirës dhe i duhet një vend për të jetuar. Timi: Po, vendi që Perëndia ia premtoi Abrahamit. Kështu që, udhëtimi për në atë vend është ai, për të cilin do të bëhet fjalë në librin pasardhës të Biblës.

35 thoughts on “The Book of Leviticus

 1. Website: www.thebibleproject.com
  Explore our videos: https://thebibleproject.com/explore/
  Download resources: https://thebibleproject.com/other-resources/
  Listen to podcasts: https://thebibleproject.com/podcasts/the-bible-project-podcast/
  Donate: https://thebibleproject.com/donate/

  Follow us:
  instagram.com/thebibleproject/
  twitter.com/JoinBibleProj
  facebook.com/jointhebibleproject/
  Subscribe: youtube.com/thebibleproject

  Thank you to all of our generous supporters!

 2. Hey guys ur series are awesome. So informative and interesting thank you for bringing me closer to god. I hope for many more of these awesome videos down the road. Pray that many blessings come your way. God bless

 3. I have a question, what should one do if they did an act of sexual impurity? Should they take a shower and sacrifice a goat, forgiveness of this sin? Have y'all found an answer to this in the bible?

 4. Can we not use BLACK as a representative of EVIL, Rather use RED Please……Thats devision right there

 5. "God loves people"; you mean God loves his people. God loves Israelites. A lot of hate is espoused if you interpret Leviticus literally.

 6. I'm working with children and youth in Bangladesh..I love your videos..its very helpful for me and for my ministry..thank you so much..keep shining for Jesus.

 7. The sun isn't good or evil, it's just the sun. The sun's effects can be positive or negative but that has nothing to do with its intent. You've taken an insane bloodlust book and just shrugged off all the inhumanity that is contained within.

 8. Honestly I do not understand the animal sacrifices this way. I do know this is the beginning of understanding the sacrificial lamb. If I did not know this or was introduced this I still wouldn't understand what they were for.

 9. I'm blown away. I'm reading through the bible for the first time chronically all the way through. This has been a great supplement for me. Now I can join a bible study for a deep dive and not be lost. Thank you for what you're doing.

 10. I think you missed one important point. The sins werent forgiven, the goat with the sins got just chasen away. With the sins- god just deals with them later, only jesus sacrifice can set us free from our sins and that is true always, even back then for the israelits.

 11. Revelation 13:10 KJV – 
  10 He that leadeth into captivity shall go into captivity: he that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints.

 12. Isaiah 29:22 KJV – 
  22 Therefore thus saith the LORD, who redeemed Abraham, concerning the house of Jacob, Jacob shall not now be ashamed, neither shall his face now wax pale.

 13. I had an atheist friend who asked, " why doesn't God just reveal himself to people" I said' if hid did so, you would be destroyed in his presence…

 14. This is such a wonderfully clear explanation. God is unlink any other gods, redeeming and wooing people into a relationship with Himself… What a beautiful God!!

 15. Thanks for this video. Wow! This presentation sounds so catholic and the eucharist. Amen to you brothers. God bless

 16. "I have come NOT to expel the law nor the prophets, I CAME TO FULFILL THEM. NOT ONE TITTLE NOR ONE JOT shall be added NOR REMOVED until the heavens and the earth perish." -Jesus in Matthew 5:17-18

 17. So Jesus became both the sacrificial animal and the scapegoat!

  God bless you,Team!
  Thank God for using you guys to reach people in wonderful ways.

 18. Wasn't all these books once only oral? So what if, when the scribes wrote these, then the copyist copied them, couldn't they have added their own interpretation of what people should do? What I'm saying is what if animal sacrifices were never apart of our Most High, but since pagan worship was, they added it in to His too? I can't accept in my heart that our Creator would want all this death and blood rituals. I believe that's why Yashawah, came and set worship straight. Remember how many times, did the Son remind us that our Creator is the same from the beginning to eternity. He doesn't change. He hates murder, and therefore I don't believe that He would charge any human with killing another human for stealing, nor punish a woman for having unmarried sex but yet let men have concubines. I believe lots of things have been changed and that Yashawah, is the way, cthe truth and that all those bad scary things were never from out Creator and He hated their rituals and sacrifices.

 19. Due to the safety net provided through the sacrificial offerings and intercession of the high priests done on the people's behalf from the wrath of God, I want to know if it was ok for Israelites to continue sinning knowing that God forgives them despite their corruption?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *