Jessica Mbangeni – Praise Poet, Singer and Actress

35 thoughts on “Jessica Mbangeni – Praise Poet, Singer and Actress

 1. Even though i didn't pick the words, this praise poet is hot. She is rhythmic. She flows like a stream downhill into some tributary. She overfills one's heart with joy. She has applied her true Xhosa artistry to the superlative. I am overwhelmed.

 2. don't understand it . but in 21st century preserve and respect cultural tradition makes this singer special . Love from india

 3. Waguqa ngamadolo andywevezelayo usolula izandla.
  Walamkelwa iselwa elinxghangwe intloya , abe amasi ona esabekwe gu bucala.
  Xa kunamhlanje ujaceke umxhelo kukuxhwithana nabantakwenu ngaloontloya
  Kuba kalok eyona nkalo yangaphambili sekude kwaabonakala ngathi uyiphose kwelokulibala.
  Inene lalingaxoki igqobhoka lamhlaknene elalinguProfethi uNtsikana, mhla lalikuyala:
  Lisithi kuwe gqala kumqulu, kodwa uze ungalamkeli lona iqhosha elingenamgxhunyaaaaaa!

 4. watsho umxhosa axhuma axhentsa amaxhego de achininika axeli xhego  lasexhongorha libabaza ubugorha bukantu…mayibuyele mbooooooooooooo…andizukwanda mazigalele intsizwa zikikizeli ntombi sincance mbeleni sisizwe sikantuuuuu…ndeeeeee ncincililiiiiii

 5. hay madoda!!!!!!!! mona phantsi uyatsho lomama 1, watsho ngesxhosa sakwaxhosa esisulungekileyo!!!! salute mama

 6. WHAT LANGUAGE IS THIS ZULU? I LOVE THIS TOO MUCH IT FILLED WITH ENERGY SO POTENT AND ITS MORE ADDICTIVE THAN COCA COLA OR COCAINE IS…. PLAYED IT SO MANY TIMES AND THEN HAD TO DOWNLOAD IT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *