[How-to] Use Libib.com to book books from Wellspring Library


Firstly, go to wishanoiprimary.libib.com
Ðầu tiên, đi tới trang wishanoiprimary.libib.com Sign in using provided emails
Ðăng nhập bằng email đã được cung cấp If it is your first time signing in
Nếu đây là lần đầu tiên phụ huynh đăng nhập you only need to click “Need password?”
phụ huynh chỉ cần bấm nút Need passwords and then type in your email
và gõ email đã đăng ký của mình an email will be sent to you with the password
một email kèm password sẽ được gửi tới hòm thu của phụ huynh But I have got my own so let’s hit it
Nhưng vì tôi đã có mật khẩu rồi nên cùng đi thôi!! Here’s what the website looks like
Ðây là giao diện của website If you want to change your account details,
Nếu phụ huynh muốn thay đổi thông tin tài khoản go to Patron Page and click Edit Profile
tới mục Patron Page và bấm Edit Profile Here you can change your password
Phụ huynh có thể thay đổi mật khẩu tại dây Also please keep the notification box ticked for book return reminders
Và hãy đảm bảo mình đã bấm tick với ô thông báo sách mượn và ngày trả Coming back to the website
Quay lại với website To search for books, you can search by
Ðể bắt đầu mượn, học sinh có thể tìm sách bằng nhiều cách titles, authors most likely
tìm theo tên sách, tác giả là chính xác nhất also by the tags that the Library is continually adding
đồng thời bằng tags mà thu viện vẫn liên tục cập nhật for example “Adventure”
ví dụ tag “Adventure” Choosing the tag will show you books in the category
Chọn tag đó sẽ giúp bạn nhìn thấy sách trong mục dó It’s right there
Tag ở ngay đây trong miêu tả sách Now the most important part: borrowing books
Bây giờ là phần quan trọng nhất: MUỢN SÁCH Click on the book you like
Chọn cuốn sách muốn mượn check its availability. Here it says 3 copies are available
kiểm tra liệu nó có còn không. Ở đây còn 3 bản sách. So lucky me! I click Check out
Bấm Check out 3 numbers show up, equivalent for 3 copies of the book
3 con số xuất hiện tương đương 3 bản của cuốn sách dó Just choose one number
Chọn 1 con số bất kỳ and the copy will go to your basket right down here
và bản đó sẽ đi vào giỏ mượn của bạn dưới này Continue with some more books
Tiếp tục với những cuốn sách khác If you have second thought and want to delete your selection
Nếu bạn suy nghĩ lại và muốn xóa lựa chọn click here on the “x”
bấm vào nút x này để xóa từng quyển or clear all the books by clicking Clear Queue
hoặc bấm Clear Queue để xóa toàn bộ sách After having chosen the books, hit Complete to submit your booking
Sau khi chọn xong, bấm Complete để gửi yêu cầu mượn Now, it’s time to wait to pick up your books from school tomorrow!
Bây giờ chỉ cần đợi đến ngày hôm sau và nhận sách tại trường thôi! You can check your order again at the Patron Page
Bạn có thể kiểm tra lại lịch sử mượn tại Patron Page All books you are currently holding appear here
Tất cả những cuốn sách phụ huynh đang giữ xuất hiện ở dây That’s it for the lending procedure
Ðó là quy trình mượn sách Feel free to drop us questions and suggestions
Phụ huynh nếu có câu hỏi hoặc gợi ý cho thư viện at [email protected]! Thank you!
hãy gửi tới địa chỉ mail [email protected]! Trân trọng cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *