சாந்தினி Novel by ரமணிச்சந்திரன் Tamil Audio Book

10 thoughts on “சாந்தினி Novel by ரமணிச்சந்திரன் Tamil Audio Book

  1. Sir there is a distortion in your voice please correct it. Buy Collar mic "Boya Omnidirectional Lavalier" It costs 1200 rs

  2. Appreciating your effort of uploading so many audio novels.. Please improve the software so that it has to come atleast with punctuation properly… We understand modulation is not possible in this method..

  3. சமீபத்தில் வேறு ஒரு ஆசிரியரின்,,,, கதை படித்தேன்,,,, என்ன ஆச்சரியம்!!!! உங்களுடைய எழுத்துக்களை அதில்,,,, படித்தேன்,,,,

  4. பெரிய ஷாக்!!!! நீங்களே வேறு பெயரிலும் எழுதுகிறீர்,,,, என்று நம்பிவிட்டேன்,,,, அந்த அளவுக்கு இருந்தது கதை!!!!!😹😹😹😹😹😹😹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *