બુદ્ધ અને આમ્રપાલી – એક અદભૂત પ્રસંગ |Kajal Oza Vaidya| Swarotsav 2019 | Ankit Trivedi

6 thoughts on “બુદ્ધ અને આમ્રપાલી – એક અદભૂત પ્રસંગ |Kajal Oza Vaidya| Swarotsav 2019 | Ankit Trivedi

  1. Tu jova gayi hati rupiya kamava mate Ulta sidha video banav aa badhi ne sambhalava WALA murkha Ni jamat aa Bai rupiya banave chhe tame time bagado chho

  2. Kajal તે સ્ત્રી ઓની ગરિમા ને જીવંત રાખી છે એટલે જ ત ને વરસો થી તને પપ્રેમ કરુ છુ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *