અમથું જરાક અમે પૂછ્યુ | Best Gujarati Song | Swarotsav 2019 | Ankit Trivedi

6 thoughts on “અમથું જરાક અમે પૂછ્યુ | Best Gujarati Song | Swarotsav 2019 | Ankit Trivedi

  1. Gamtu male to ela gunje na bhariye ne gamtano kariye gulal. Aavo gulal karavava badal ankitbhai tamne shravaniyo zarmar sneh…😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *